Milí návštěvníci webových stránek www.lydiapokorna.cz a uživatelé služeb a produktů prodávaných prostřednictvím těchto stránek, tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než objednáte a zakoupíte produkty a služby prostřednictvím webu www.lydiapokorna.cz poskytovatelky: 

Ing. Lýdia Pokorná

místem podnikání Střelničná 1971/32, Praha, PSČ 182 00 

IČO 11998270

email: lydiapokorna@lydiapokorna.cz

(dále jen „Poskytovatelka“)

Obecná ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, v souvislosti se zakoupením a využitím služeb a produktů, mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které jsou prezentovány na webu www.lydiapokorna.cz (dále také jen „web“ a/nebo „služby Poskytovatelky“).
 2. Poskytovatelka skrze webové stránky www.lydiapokorna.cz  poskytuje v souladu s těmito obchodními podmínkami a na základě objednávky kupujícího:
  1. Osobní výživové konzultace
  2. Tvorbu individuálního výživového plánu
  3. Analýzu jídelníčku a analýzu složení těla na přístroji TANITA
  4.  Vzdělávací aktivity a materiály týkající se výživy člověka, a to zejména: online kurzy, webináře, e-booky.
 3. Kupující potvrzuje odesláním žádosti o služby skrze webové stránky, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že je v plném rozsahu akceptuje, uzavře-li s poskytovatelem smlouvu. Souhlas s obchodními podmínkami je dále vyžadován i při uzavření smlouvy.
 4. Smluvní vztah mezi Poskytovatelkou a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelkou zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a kupujícím, které doplňují uzavíranou smlouvu a jsou pro tento smluvní vztah závazné. 
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 6. V případě, neuvede-li kupující v objednávce své IČO a fakturační údaje, bude na něj v rámci smluvního vztahu pohlíženo jako na spotřebitele a uplatní se dále také ujednání stanovená zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  
 7. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby jí prezentované nemusí být vždy dostupné.
 8. Po řádném zaplacení je elektronická kniha (produkt) během několika vteřin kupujícímu vygenerována a k dispozici ke stažení skrze odkaz, který kupující obdrží do e-mailu, který uvedl v objednávce. Stahováním se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí trvalé pořízení datového souboru s dílem (elektronickou knihou) v elektronické podobě kupujícím na základě koupě. Stahování umožňuje prodávající kupujícímu na základě objednávky a následného uzavření kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny.

Podmínky poskytování služeb

 1. Služby Poskytovatelky nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., O zdravotních službách ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách. Vyžaduje-li zdravotní stav klienta specifický výživový režim nebo užívání speciální doplňkové výživy, je klient povinen se předem o čerpání služeb poskytovatele poradit s lékařem a o těchto skutečnostech Poskytovatele informovat.
 2. Služby Poskytovatelky nenahrazují standardní lékařskou péči. Poskytovatelka neodpovídá za jakékoli zdravotní komplikace a následky, které mohou být způsobené tím, že klient nevyhledal lékařskou péči v situaci, kdy to bylo vhodné, nutné nebo když mu to doporučila Poskytovatelka. Poskytovatelka se také nezodpovídá za jakékoli újmy a následky způsobené tím, že klient nedodržoval pokyny lékařů, které se týkají nebo týkaly jeho zdravotního stavu.
 3. Poskytovatelka je povinna poskytovat klientovi služby odborně a pečlivě, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 4. Poskytovatelka nemůže zaručit, že bude vždy dosaženo výsledku, který si klient přeje. Výsledek závisí na řadě individuálních faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou výživového poradce (např. vliv prostředí, stres, přidružené onemocnění). Služby poskytovatelky však mohou podstatně zvýšit pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.
 5. V případě, že klient nebude řádně poskytovat součinnost, je Poskytovatelka oprávněna přerušit poskytování služeb nebo odstoupit od kupní smlouvy. Poskytováním součinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí také úhrada ceny služeb.
 6. Pokud klient trpí potravinovou alergií, potravinovou intolerancí nebo jiným onemocněním ovlivňujícím výživový stav člověka, je povinen o tom předem informovat Poskytovatelku. Při těchto onemocněních je klient rovněž povinen svůj stav a tato onemocnění vždy konzultovat se svým lékařem. Poskytovatelka neodpovídá za jakékoli následky, pokud tak klient neučiní.

Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Webové stránky Poskytovatelky obsahují seznam a popis nabízených služeb a produktů včetně uvedení cen jednotlivých služeb.  
 2. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní Poskytovatelky. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace. 
 3. Objednávku odešle zákazník Poskytovatelce kliknutím na příslušnou volbu. Poskytovatelka neprodleně po obdržení objednávky potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.  
 4. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít kupní smlouvu. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky či tyto obchodní podmínky.  
 5. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší. V případě, pokud zákazník již uhradil částečnou platbu na kupní cenu, vrátí ji Poskytovatelka do týdne od zrušení smlouvy, a to na účet, ze kterého byla částečná úhrada učiněna, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
 6. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.   
 7. Zákazník bere dále výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí ceny nebo produktu osobní či online konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů před touto událostí požádat o změnu termínu. Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. 

Cena, platební podmínky a storno

 1. Cenu služby a produktů uhradí kupující Poskytovatelce jedním z následujících způsobů a tento způsob uvede v objednávce:
  1. bezhotovostně převodem na účet Poskytovatelky.
  2. v hotovosti na místě poskytování služby, a to po předchozím písemném souhlasu Poskytovatelky.
 2. Výslovně upozorňujeme, že v případě vzdělávací akce či konzultace s pevným startem musí být cena uhrazena nejpozději 5 dnů před konáním takovéto události.  
 3. Kupující získává přístup ke službám či produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak.
 4. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.
 5. Pokud klient telefonicky či e-mailem zruší svoji účast na sjednané výživové konzultaci min. 24 hodin předem, není povinen tyto služby hradit.
 6. Pokud klient telefonicky či e-mailem zruší svoji účast na sjednané výživové konzultaci méně než 24 hodin předem, je povinen uhradit 100 % z objednané služby.
 7. Pokud klient telefonicky či e-mailem nezruší předem svoji účast na sjednané výživové konzultaci, je povinen uhradit 100 % z objednané služby.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že v případě zakoupení produktů nebo služeb Poskytovatelka bezprostředně po uzavření smlouvy poskytne zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit (např. zaslání výživového plánu, nebo zpřístupnění webináře, PDF-ka či jiného plnění). Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je potom u těchto produktů a služeb vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých online kurzů, e-booků a vzdělávacích akcí s poskytováním plnění a možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy, bude-li delší než uvedených 14 dnů. Toto ujednání se neuplatní, je-li předmětem objednávky zboží.
 2. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku není oprávněn jako spotřebitel odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu (viz služby poskytované Poskytovatelkou).

Odpovědnost za vady

 1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje kupující u Poskytovatelky na kontaktní e-mailové lydiapokorna@lydiapokorna.cz, případně v místě poskytování služby. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Poskytovatelka obdržela od Kupujícího oznámení o reklamaci služby a/nebo produktu.
 3. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování. Skryté vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.
 4. Poskytovatelka odpovídá kupujícímu za to, že poskytovaná služba a/nebo produkt je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou v případě služeb se rozumí zejména to, že obsah služby odpovídá popisu, je poskytována řádně s odbornou péčí a trvá uvedenou dobu. Shodou s kupní smlouvou v případě produktu se rozumí, že v době, kdy kupující produkt převzal, má takové vlastnosti, které Poskytovatelka popsala nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu na základě prováděné reklamy.
 5. Vadou, za kterou Poskytovatelka neodpovídá, je vada, kterou si kupující způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.
 6. Je-li zakoupeným produktem služba (online kurz, e-book, vzdělávací akce), Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelky emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou.
 7. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za nový, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový.

Dodací podmínky

 1. Při koupi výživového plánu Poskytovatelka dodá klientovi individuální výživový plán e-mailem na domluvenou adresu, a to nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy (čas pro jeho vypracování)
 2. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na email, který zákazník uvedl v objednávce, jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Obvyklá lhůta pro dodání e-booku činí 3 dny po zaplacení. 
 3. Při koupi on-line kurzu bude zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na email, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu. V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný. V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdrží účastníci po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce online kurzu.
 4. Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Poskytovatelka oprávněna změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání. To vše se uplatní, koná-li se vzdělávací akce online (např. streamované přednášky apod.) či fyzicky (semináře apod.). Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelkou. Poskytovatelka si vyhrazuje právo zrušit vzdělávací akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. 
 5. Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu či vzdělávací akce či z facebookové skupiny podporující online kurz či vzdělávací akci či jiný produkt poskytovatelky, pokud zákazník narušuje průběh takovéto akce (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.

Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Poskytovatelka v žádném případě neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník finanční prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky, které závisí zčásti nebo výhradně na aktivitě ze strany zákazníka nebo třetích osob či z důvodů vyšší moci.
 2. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.   
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
 5. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích webu. 
 6. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 19. 7. 2022

Ing. Lýdia Pokorná, Poradkyně pro výživu Po